KONTAKT

Bronislav Maurer
Tel.č.: +421 905 965 961
napíšte nám

DRUHY PODLÁH » Penobetón, polystyrenbetón

PENOBETÓN PBG 40

Typ: PBG 40                                                                                                                                    Technický list č. 112

 

Výrobok:

V špeciálnom zariadení na stavbe vyrábaná, tekutá, technickou penou odľahčená cementová zmes, pochôdzna  po 72 hodinách, so samonivelačnými vlastnosťami, Rb = min. 0,5 MPa; určená pre aplikáciu pod anhydritový  samonivelačný poter (hrúbka min 3,5 cm), cementový samonivelačný poter (hrúbka min 3,5 cm), ručne spracovaný  poter (hrúbka min 4 cm).  Použitie: Výplňové (vyrovnávacie) vrstvy podláh rôznych stavieb. Pri výrobe a realizácii je potrebné postupovať podľa návodov a  doporučení spoločnosti SIRCONTEC.  Na vrstvu PBG 40 sa vždy aplikuje určená roznášacia vrstva. Materiál s použitím hlavne v období s teplotami okolia a  konštrukcie nad +15°C.

Zloženie:

Cement, voda, technická pena, prímesi, prísady. Dávkovanie jednotlivých komponentov určujú príslušné výrobné  postupy SIRCONTEC podľa druhu použitého materiálu (typ cementu, suchej zmesi) .

Vlastnosti:

Samonivelačná tekutá hmota so schopnosťou dosahovať požadovanú rovinnosť, výborne vyplňujúca nerovnosti.  Spracovanie ako pri samonivelačných poteroch.  Optimalizuje hrúbku roznášacej vrstvy.  Pri tvrdnutí sa môžu v penobetóne podľa druhu aplikácie, spôsobu ošetrovania vyskytovať nekontrolovateľné  zmršťovacie trhliny a to i nad rámec dilatačných polí. Tieto zmršťovacie trhliny nie sú jeho vadou.

Podklad:

Železobetónová doska, keramický strop, drevený záklop, parozábrana, nenasiakavé podklady.  Nasiakavé podklady je potrebné navlhčiť, napenetrovať prípadne ich oddeliť fóliou.  Podklad musí byť tesný proti úniku kvapaliny.

Technické údaje:

Objemová hmotnosť čerstvej zmesi: 500 kg/m3 ± 5 %, merané na mieste spracovania  Objemová hmotnosť po 28 dňoch: 350 – 450 kg/m3  Prirodzená vlhkosť: 6 – 12 % hmotnostných  Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 0,5 MPa  Minimálna/maximálna aplikační hrúbka materiálu PBG 40: 40/200 mm  Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: od 0,12 W/mK  Pochôdznosť pri 20°C: po 72 hodinách (v závislosti od druhu použitého pojiva)  Čerpanie doporučenými čerpadlami: min 30 m  Horľavosť: Trieda A1 - nehorľavé  Pri posudzovaní krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti konštrukcie je potrebné zohľadniť všetky vrstvy konštrukcie  a vlastností jednotlivých materiálov.

Kontrola kvality:

Kontrola kvality vyrábaného PBG 40 sa riadi Kontrolnými postupmi a Kontrolným a skúšobným plánom.  Vzorky vyrábaného materiálu posudzuje autorizovaná osoba.  PBG 40 je vyrábaný z certifikovaných materiálov.

Spracovanie:

 1. Podklad:  Pred začiatkom práce je potrebné overiť jeho súdržnosť a vlhkosť. Podklad musí byť čistý, bez zbytkov cementového  mlieka a mastnôt, bez výkvetov soli a nesmie sa uvoľňovať jeho jednotlivé častice. Zmes PBG 40 je potrebné oddeliť od  stien nenasiakavým a pružným materiálom.
 2. Nanášanie:  Čerstvá zmes PBG 40 sa na miesto spracovania dopravuje čerpadlom. Pri vyčerpávaní sa rovnomerne rozlieva po  ploche. Za stálej kontroly hrúbky nalievaného materiálu sa čerstvá zmes spracováva ako samonivelačný poter. Pri  spracovávaní je možné použiť i strhávaciu latu.
 3. Vyzrievanie:  Zmes PBG 40 sa po spracovaní chová ako bežná cementová zmes. V štádiu tuhnutia a tvrdnutia sa nadmerným  zaťažovaním a následným iným nevhodným používaním penobetón znehodnocuje. Povrch zmesi PBG 40  je potrebné chrániť pred predčasným a nerovnomerným odparením zámesovej vody, pred pôsobením slnečného  žiarenia a škodlivého vplyvu vetra. Penobetón nie je určený v skladbách podláh ako finálna povrchová úprava.  Pred poškodením sa musí vhodným spôsobom ochrániť.
 4. Podmienky stavby pre použitie zariadenia MS 1000/m:  Elektrická prípojka: 400 V/50 Hz, istenie min. 32 A, vyhotovenie ističa C  Zdroj pitnej vody: min. 3/4“ s výdatnosťou min 2 l/sec  Prístup: prístupová cesta musí byť zjazdná pre ľahké nákladné vozidlo a trvale prístupná  Čistenie: Náradie sa čistí čistou vodou. Znečistené plochy je možné očistiť zotretím čerstvej zmesi a mechanickým odstránením  zatvrdnutej zmesi.  Bezpečnosť a hygiena:  V čerstvom stave reaguje alkalicky. Pri práci je potrebné chrániť oči a pokožku. Zasiahnuté miesto ihneď opláchnuť  čistou vodou. Pri komplikáciách vyhľadať ihneď lekársku pomoc. V čerstvom stave chrániť pred deťmi. Po vyzretí je  zmes hygienicky nezávadná.

 

Platnosť: od 1.02.2007
NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

PENOBETÓN PBG 45

 

Typ: PBG 45                                                                                                                                    Technický list č. 114

 

Výrobok:

V špeciálnom zariadení na stavbe vyrábaná, tekutá, technickou penou odľahčená cementová zmes, pochôdzna  po 48 hodinách, so samonivelačnými vlastnosťami, Rb = min. 0,7 MPa; určená pre aplikáciu pod anhydritový  samonivelačný poter (hrúbka min 3,5 cm), cementový samonivelačný poter (hrúbka min 3,5 cm), ručne spracovaný  poter (hrúbka min 4 cm).

Použitie:

Výplňové (vyrovnávacie) vrstvy podláh rôznych stavieb. Pri výrobe a realizácii je potrebné postupovať podľa návodov a  doporučení spoločnosti SIRCONTEC.  Na vrstvu PBG 45 sa vždy aplikuje určená roznášacia vrstva. Materiál s použitím hlavne v období s teplotami okolia a  konštrukcie nad +15°C.

Zloženie:

Cement, voda, technická pena, prímesi, prísady. Dávkovanie jednotlivých komponentov určujú príslušné výrobné  postupy SIRCONTEC podľa druhu použitého materiálu (typ cementu, suchej zmesi) .

Vlastnosti:

Samonivelačná tekutá hmota so schopnosťou dosahovať požadovanú rovinnosť, výborne vyplňujúca nerovnosti.  Spracovanie ako pri samonivelačných poteroch.  Optimalizuje hrúbku roznášacej vrstvy.  Pri tvrdnutí sa môžu v penobetóne podľa druhu aplikácie, spôsobu ošetrovania vyskytovať nekontrolovateľné  zmršťovacie trhliny a to i nad rámec dilatačných polí. Tieto zmršťovacie trhliny nie sú jeho vadou.

Podklad:

Železobetónová doska, keramický strop, drevený záklop, parozábrana, nenasiakavé podklady.  Nasiakavé podklady je potrebné navlhčiť, napenetrovať prípadne ich oddeliť fóliou.  Podklad musí byť tesný proti úniku kvapaliny.  Technické údaje:  Objemová hmotnosť čerstvej zmesi: 540 kg/m3 ± 5 %, merané na mieste spracovania  Objemová hmotnosť po 28 dňoch: 410 – 490 kg/m3  Prirodzená vlhkosť: 6 – 12 % hmotnostných  Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 0,7 MPa  Minimálna/maximálna aplikační hrúbka materiálu PBG 45: 40/200 mm  Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: od 0,13 W/mK  Pochôdznosť pri 20°C: po 48 hodinách (v závislosti od druhu použitého pojiva)  Čerpanie doporučenými čerpadlami: min 30 m  Horľavosť: Trieda A1 - nehorľavé  Pri posudzovaní krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti konštrukcie je potrebné zohľadniť všetky vrstvy konštrukcie  a vlastností jednotlivých materiálov.

Kontrola kvality:

Kontrola kvality vyrábaného PBG 45 sa riadi Kontrolnými postupmi a Kontrolným a skúšobným plánom.  Vzorky vyrábaného materiálu posudzuje autorizovaná osoba.  PBG 45 je vyrábaný z certifikovaných materiálov.

Spracovanie:

 1. Podklad:  Pred začiatkom práce je potrebné overiť jeho súdržnosť a vlhkosť. Podklad musí byť čistý, bez zbytkov cementového  mlieka a mastnôt, bez výkvetov soli a nesmie sa uvoľňovať jeho jednotlivé častice. Zmes PBG 45 je potrebné oddeliť od  stien nenasiakavým a pružným materiálom.
 2. Nanášanie:  Čerstvá zmes PBG 45 sa na miesto spracovania dopravuje čerpadlom. Pri vyčerpávaní sa rovnomerne rozlieva po  ploche. Za stálej kontroly hrúbky nalievaného materiálu sa čerstvá zmes spracováva ako samonivelačný poter. Pri  spracovávaní je možné použiť i strhávaciu latu.
 3. Vyzrievanie:  Zmes PBG 45 sa po spracovaní chová ako bežná cementová zmes. V štádiu tuhnutia a tvrdnutia sa nadmerným  zaťažovaním a následným iným nevhodným používaním penobetón znehodnocuje. Povrch zmesi PBG 45  je potrebné chrániť pred predčasným a nerovnomerným odparením zámesovej vody, pred pôsobením slnečného  žiarenia a škodlivého vplyvu vetra. Penobetón nie je určený v skladbách podláh ako finálna povrchová úprava.  Pred poškodením sa musí vhodným spôsobom ochrániť.
 4. Podmienky stavby pre použitie zariadenia MS 1000/m:  Elektrická prípojka: 400 V/50 Hz, istenie min. 32 A, vyhotovenie ističa C  Zdroj pitnej vody: min. 3/4“ s výdatnosťou min 2 l/sec  Prístup: prístupová cesta musí byť zjazdná pre ľahké nákladné vozidlo a trvale prístupná  Čistenie: Náradie sa čistí čistou vodou. Znečistené plochy je možné očistiť zotretím čerstvej zmesi a mechanickým odstránením  zatvrdnutej zmesi.  Bezpečnosť a hygiena:  V čerstvom stave reaguje alkalicky. Pri práci je potrebné chrániť oči a pokožku. Zasiahnuté miesto ihneď opláchnuť  čistou vodou. Pri komplikáciách vyhľadať ihneď lekársku pomoc. V čerstvom stave chrániť pred deťmi. Po vyzretí je  zmes hygienicky nezávadná.

 

Platnosť: od 1.02.2007


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

POLYSTYRÉNOVÝ BETÓN PsB 40

 

Modifikácia: PsB 40                                                                                                                        Technický list č. 122

 

Výrobok:

Na stavbe, v špeciálnom zariadení, vyrábaná kašovitá, polystyrénovými časticami vyľahčená, cementová zmes.

Použitie:

Spádové vrstvy plochých striech, výplňové a vyrovnávacie vrstvy podláh a dutín rôznych stavieb. Pri výrobe a realizácii je potrebné postupovať podľa návodov a doporučení dodávateľa technológie. V prípade použitia v konštrukcii podlahy sa na vrstvu PsB 40 vždy aplikuje určená roznášacia vrstva. Materiál s použitím hlavne v období s teplotami okolia a podkladu nad +15°C.

Zloženie:

Cement, voda, polystyrénová drť - recyklát, prímesi, prísady. Dávkovanie jednotlivých komponentov určujú konkrétne výrobné postupy spoločnosti SIRCONTEC.

Vlastnosti:

Kašovitá hmota s výbornou schopnosťou držať požadovaný tvar a požadovanú rovinnosť. Výborne vyplňuje nerovnosti, ľahko sa spracováva. Výborné tepelno-izolačné vlastnosti a súdržný povrch. Pri tvrdnutí sa môžu v polystyrénbetónu, podľa druhu aplikácie, spôsobu ošetrovania a jeho postupnom zaťažení vyskytovať nekontrolovateľné zmršťovacie trhliny a to i nad rámec dilatačných polí. Tieto zmršťovacie trhliny nie sú jeho závadou.

Podklad:

Železobetónová doska, keramický strop, parozábrana, trapézový plech, vlnitý eternit. Iné savé a nesavé  podklady. Nasiakavé podklady je potrebné oddeliť fóliou, silikátové dostatočne navlhčiť prípadne napenetrovať. Podklad musí byť tesný proti úniku kvapaliny.

Technické údaje:

Objemová hmotnosť čerstvej zmesi: 400 – 500 kg/m3  Objemová hmotnosť po 28 dňoch: 350 – 450 kg/m3  Prirodzená vlhkosť: 7 – 12 % hmotnostných  Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 0,5 MPa  Súčiniteľ tepelnej vodivosti ?: od 0,12 W/mK  Pochôdznosť pri 20°C: po 72 hodinách  Výšková dostupnosť čerpadlami od fy SIRCONTEC: min 30 m  Horľavosť: Trieda B1 – ťažko horľavý  Pri aplikácii povlakových krytín na vrstvu PsB 40 je potrebné zohľadniť požiadavky stavebnej fyziky  strešného plášťa.  Pri posudzovaní krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti konštrukcie je potrebné zohľadniť všetky vrstvy konštrukcie a vlastností jednotlivých materiálov.

Kontrola kvality:

Kontrola kvality vyrábaného PsB 40 sa riadi Kontrolnými postupmi a Kontrolným a skúšobným plánom. Vzorky vyrábaného materiálu posudzuje autorizovaná osoba. PsB 40 je vyrábaný z certifikovaných materiálov.

Spracovanie:

 1. Podklad: Pred začiatkom práce je potrebné overiť jeho súdržnosť a vlhkosť. Podklad musí byť čistý, bez zbytkov cementového mlieka a mastnôt, bez výkvetov soli a nesmie sa uvoľňovať jeho jednotlivé častice.
 2. Nanášanie: Čerstvá zmes PsB 40 sa na miesto spracovania dopravuje čerpadlom. Pri vyčerpávaní sa rovnomerne rozlieva po ploche. Za stálej kontroly hrúbky nalievaného materiálu sa čerstvá zmes spracováva a strhávacou latou s následným zahladením hladítkom.
 3. Vyzrievanie: Zmes PsB 40 sa po spracovaní chová ako bežná cementová zmes. V štádiu tuhnutia a tvrdnutia sa nadmerným zaťažovaním a následným iným nevhodným používaním polystyrénbetón znehodnocuje. Povrch zmesi PsB 40 je potrebné chrániť pred predčasným a nerovnomerným odparením zámesovej vody, pred pôsobením slnečného žiarenia a škodlivého vplyvu vetra. Polystyrénbetón nie je určený v skladbách podláh ako finálna povrchová úprava. Pred poškodením sa musí vhodným spôsobom ochrániť.
 4. Podmienky stavby pre použitie zariadenia MS 1000/m: Elektrická prípojka: 400 V, istenie min. 32 A  Zdroj vody: min. 3/4“ s výdatnosťou min 2 l/sec  Prístup: prístupová cesta musí byť zjazdná pre ľahké nákladné vozidlo a trvale prístupná  Čistenie: Náradie sa čistí čistou vodou. Znečistené plochy je možné očistiť zotretím čerstvej zmesi a mechanickým odstránením zatvrdnutej zmesi.  Bezpečnosť a hygiena:  V čerstvom stave reaguje alkalicky. Pri práci je potrebné chrániť oči a pokožku. Zasiahnuté miesto ihneď opláchnuť čistou vodou. Pri komplikáciách vyhľadať ihneď lekársku pomoc. V čerstvom stave chrániť pred deťmi. Po vyzretí je zmes hygienicky nezávadná.

 

Platnosť: od 1.02.2007
NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

POLYSTYRÉNOVÝ BETÓN PsB 50

 

Modifikácia: PsB 50                                                                                                                         Technický list č. 123

 

Výrobok:

Na stavbe, v špeciálnom zariadení, vyrábaná kašovitá, polystyrénovými časticami vyľahčená, cementová zmes.

Použitie:

Spádové vrstvy plochých striech, výplňové a vyrovnávacie vrstvy podláh rôznych stavieb. Vyrovnávacie vrstvy profilovaných krytín striech so sklonom do 15°. Pri výrobe a realizácii je potrebné postupovať podľa návodov a doporučení dodávateľa technológie. V prípade použitia v konštrukcii podlahy sa na vrstvu PsB 50 vždy aplikuje určená roznášacia vrstva. Materiál s použitím hlavne v období s teplotami okolia a podkladu nad +8°C.

Zloženie:

Cement, voda, polystyrénová drť - recyklát, prímesi, prísady. Dávkovanie jednotlivých komponentov určujú konkrétne výrobné postupy spoločnosti SIRCONTEC.

Vlastnosti:

Kašovitá hmota s výbornou schopnosťou držať požadovaný tvar a požadovanú rovinnosť. Výborne vyplňuje nerovnosti, ľahko sa spracováva. Výborné tepelno-izolačné vlastnosti a súdržný povrch. Pri tvrdnutí sa môžu v polystyrénbetónu, podľa druhu aplikácie, spôsobu ošetrovania a jeho postupnom zaťažení vyskytovať nekontrolovateľné zmršťovacie trhliny a to i nad rámec dilatačných polí. Tieto zmršťovacie trhliny nie sú jeho závadou.

Podklad:

Železobetónová doska, keramický strop, parozábrana, trapézový plech, vlnitý eternit. Iné savé a nesavé  podklady. Nasiakavé podklady je potrebné oddeliť fóliou, silikátové dostatočne navlhčiť prípadne napenetrovať. Podklad musí byť tesný proti úniku kvapaliny.

Technické údaje:

Objemová hmotnosť čerstvej zmesi: 500 – 600 kg/m3  Objemová hmotnosť po 28 dňoch: 450 – 550 kg/m3  Prirodzená vlhkosť: 7 – 12 % hmotnostných  Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 0,8 MPa  Súčiniteľ tepelnej vodivosti ?: od 0,13 W/mK  Pochôdznosť pri 20°C: po 36 hodinách  Výšková dostupnosť čerpadlami od fy SIRCONTEC: min 30 m  Horľavosť: Trieda B1 – ťažko horľavý  Pri aplikácii povlakových krytín na vrstvu PsB 50 je potrebné zohľadniť požiadavky stavebnej fyziky  strešného plášťa.  Pri posudzovaní krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti konštrukcie je potrebné zohľadniť všetky vrstvy konštrukcie a vlastností jednotlivých materiálov.  Kontrola kvality: Kontrola kvality vyrábaného PsB 50 sa riadi Kontrolnými postupmi a Kontrolným a skúšobným plánom. Vzorky vyrábaného materiálu posudzuje autorizovaná osoba. PsB 50 je vyrábaný z certifikovaných materiálov.

Spracovanie:

 1. Podklad: Pred začiatkom práce je potrebné overiť jeho súdržnosť a vlhkosť. Podklad musí byť čistý, bez zbytkov cementového mlieka a mastnôt, bez výkvetov soli a nesmie sa uvoľňovať jeho jednotlivé častice.
 2. Nanášanie: Čerstvá zmes PsB 50 sa na miesto spracovania dopravuje čerpadlom. Pri vyčerpávaní sa rovnomerne rozlieva po ploche. Za stálej kontroly hrúbky nalievaného materiálu sa čerstvá zmes spracováva a strhávacou latou s následným zahladením hladítkom.
 3. Vyzrievanie: Zmes PsB 50 sa po spracovaní chová ako bežná cementová zmes. V štádiu tuhnutia a tvrdnutia sa nadmerným zaťažovaním a následným iným nevhodným používaním polystyrénbetón znehodnocuje. Povrch zmesi PsB 50 je potrebné chrániť pred predčasným a nerovnomerným odparením zámesovej vody, pred pôsobením slnečného žiarenia a škodlivého vplyvu vetra. Polystyrénbetón nie je určený v skladbách podláh ako finálna povrchová úprava. Pred poškodením sa musí vhodným spôsobom ochrániť.
 4. Podmienky stavby pre použitie zariadenia MS 1000/m: Elektrická prípojka: 400 V, istenie min. 32 A  Zdroj vody: min. 3/4“ s výdatnosťou min 2 l/sec  Prístup: prístupová cesta musí byť zjazdná pre ľahké nákladné vozidlo a trvale prístupná  Čistenie: Náradie sa čistí čistou vodou. Znečistené plochy je možné očistiť zotretím čerstvej zmesi a mechanickým odstránením zatvrdnutej zmesi.  Bezpečnosť a hygiena: V čerstvom stave reaguje alkalicky. Pri práci je potrebné chrániť oči a pokožku. Zasiahnuté miesto ihneď opláchnuť čistou vodou. Pri komplikáciách vyhľadať ihneď lekársku pomoc. V čerstvom stave chrániť pred deťmi. Po vyzretí je zmes hygienicky nezávadná.

 

Platnosť: od 1.02.2007


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV